زندگی بافتن یک قالیست

 نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی 

   نقشه از قبل مشخص شده است

تو در این بین فقط می بافی

  نقشه را خوب ببین خوب بباف

 ِ نکند اخر کار ِ قالی زندگی ات را نخرند