باز دگر باره رسید اربعین

                     جوش زند خون حسین از زمین 

شد چهلم روز عزای جسین

                    جان جهان باد فدای حسین