دلگیر نباش...

                  دلت که گیر باشد رها نمی شوی!