ما بدهکاریم به هم

به تمام دوستت دارم هایی که پشت دیوار غرورمان ماند...

و انها را بلعیدیم تا نشان دهیم منطقی هستیم!...