فکرمیکردیم عاشقی هم بچگیست

 

                اماحیف این تازه اول زندگیست

 

                        زندگی چیزیست شبیه یک حباب

 

                                       عشق آبادیه زیبایی درسراب

 

                                                  فاصله باآرزوهای ماچه کرد

 

                                                 کاش میشددرعاشقی هم توبه کرد