دلتنگی پیچیده نیست

یک دل...

یک اسمان..

یک بغض...

وارزو های ترک خورده!

به همین سادگی...!