باید آهسته نوشت

       با دل خسته نوشت

                با لب بسته نوشت

                   گرم و پر رنگ نوشت

                     روی هر سنگ نوشت

                                       تا بدانند همه

                                          تا بخوانند همه

                          که اگر دوست نباشد دل نیست.