هروقت توزندگیت به یه دربزرگ که روش قفل بودرسیدی

نامیدنشوچون اگه قراربودبازنشه به جاش یه دیوارمیگذاشتند