مولا جان:

سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست

               ورنه عشق تو کجا،این دل بیمار کجا

                            کاش در نافله ات نام مرا هم ببری

                                     که دعای تو کجا، عبد گنه کار کجا