گاه میتوان برای یه عزیزچندسطرسکوت یادگارگذاشت

  تا او درخلوت خود هرآن طورکه خواست آن رامعناکند