خیلی سخته عاشق کسی باشی که روحشم خبر نداشته باشه

اما خیلی شیرینه که یواشکی عاشقانه نگاهش کنی

و توی دلت بگی خیلی دوست دارم