خسته ام طرح نگاهت را برایم پست کن
                   
               یک بغل حال وهوایت را برایم پست کن
                         
                  گوشم از آوای سنگین سکوت شب پر است
                                    
                                  لطف کن لحن صدایت را برایم پست کن