گاه اوج خنده ی ما گریه است

                    گاه اوج گریه ی ما خنده است

گریه دل را آبیاری میکند

                      خنده یعنی این که دلها زنده است

زندگی ترکیب شادی با غم است

                              دوست میدارم من این پیوند را

گرچه میگویند شادی بهتر است

                            دوست دارم گریه با لبخند را