زندگی زیباست

زندگی آتشکده ی پوینده پابرجاست

گر بیفروزیش رقص شعله اش از هر کران پیداست

ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست