گاهی باید فقط

لبخند بزنی و رد بشی

بذار فکر کنند نفهمیدی...!