ابر بارنده به دریا  گفت :

                                 من نبارم تو کجا دریایی؟

دریا در دلش خنده کنان  گفت :

                               ابر بارنده , تو خود از مائی