وقتی می توانی با سکوت حرف بزنی...

بر پایه لغزان واژه ها تکیه نکن

سکوت کن!