وقتی پایت خواب می رود

نمی توانی درست راه بروی

لنگ می زنی!...

وقتی قلبت خواب می رود

نمی توانی درست فکر کنی

عاشق می شوی...