گفتم شبی به مهدی

             بردی دلم ز دستم

                      من منتظر به راهت

                          شب تا سحر نشستم

                                        گفتا حجاب وصلت

                                            باشد هوای نفست

                                                  گر نفس را شکستی

                                                          دستت رسد به دستم