میخوام حرکت کنم ... بیام 

مواظبم باش که فقط از خودم می ترسم ... فقط از خودم 

یادت باشه خودت صدام زدی 

راه زیاده دستمو ول نکن ... می ترسم ...