می خوام خودم باشم ....فقط خودم .... تنهای تنها

بزارید گریه کنم .. احتیاج به اشک دارم ...