خدا مونو فراموش نکردیم؟

اونی که همه چیز در اختیار ما قرار داد بی منت 

نمی پرسه و روزی میده

خدا مونو فراموش نکردیم؟

همونی که میگه فبای الاء ربکما تکذبان

کدوم نعمتهاشو ؟

واسی چی بهمون داد ؟

خداجون دوستت داریم

سر به سرما نزار