سخته نبودن کنار آدمهایی که وقتی کنارشون هم هستی

             دلت براشون تنگ میشه