ما زنده ایم,چون بیداریم

ما زنده ایم ,چون میخوابیم

و رستگار و سعادتمندیم

زیرا هنوز بر گستره ی وسیع ویرانه ی وجودمانان

پا نشنی برای گنجشک عشق باقی گذاشته ایم